Składki członkowskie i regulamin

Prosimy o wpłacanie lub przelewanie należnych comiesięcznych składek na poniższe konto:

 Stowarzyszenie RESOVIA-BASKET

Wyspiańskiego 22

35-111 Rzeszów

nazwa banku i numer rachunku PBS, Oddział Rzeszów

nr rachunku: 47 8642 1126 2012 1144 0497 0001

 W rubryce „tytułem” proszę wpisywać: (SKŁADKA CZŁONKOWSKA JAN KOWALSKI ROCZNIK 2005)

 

Składka jest opłatą za członkostwo w Stowarzyszeniu RESOVIA-BASKET a nie opłatą za zajęcia, dlatego też ilość zajęć nie ma wpływu na wysokość składki.

 

 Zasady płatności za zajęcia są następujące:

 wysokość składki członkowskiej wynosi  150 PLN miesięcznie

wpłaty należy dokonać do 10 dnia miesiąca z góry na rachunek bankowy,

dla dojeżdżających ponad 20 km w jedną stronę zniżka 50%

 

REGULAMIN

AKADEMII KOSZYKÓWKI RESOVIA-BASKET

 

 1. Obowiązki rodziców lub opiekunów zawodników Akademii RESOVIA-BASKET:

 

 • Dostarczać dziecko 15 minut przed treningiem. Opuszczenie rozgrzewki zwiększa ryzyko poniesienia kontuzji.
 • Dopilnować aby dziecko miało, podczas treningów i rozgrywek, odpowiedni strój sportowy
 • Zgłaszać bezpośrednio do trenera telefonicznie lub sms-em (najpóźniej w dniu treningu) nieobecności dziecka na treningu.
 • Zgłaszać bezpośrednio do trenera telefonicznie lub sms-em (najpóźniej na dzień przed wyjazdem) nieobecności dziecka na meczach, turniejach, wyjazdach.
 • Sprawdzać informacje podawane na stronie internetowej Akademii (zmiany terminów treningów, wyjazdów itp.) a w przypadku wątpliwości kontaktować się z trenerem.
 • Zakaz kontaktowania się z dzieckiem podczas zajęć. Koncentracja dziecka w tym wieku jest bardzo słaba i powinna się skupić na trenerze i czynnościach treningowych.
 • Zakaz udzielania wskazówek dziecku podczas rozgrywania meczów. To trener decyduje co dziecko ma robić w danym momencie i jako jedyny przekazuje mu swoje spostrzeżenia i rady.
 • Jak najszybciej dostarczyć aktualną kartę badań lekarskich. Brak aktualnych badań zawodnika wyklucza uczestnictwo w treningach i w turniejach (wymóg Ustawy o Kulturze Fizycznej oraz Towarzystw Ubezpieczeniowych).
 • Każdy uczestnik zajęć, turniejów, meczów sparingowych i ligowych prowadzonych i organizowanych przez K.U. AZS Politechnika Rzeszowska i Akademię Resovia-Basket jest zobowiązany posiadać ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

 

 1. Stypendia:

 

STYPENDIUM SPORTOWE dla uzdolnionych koszykarsko dzieci – zniżka w opłacaniu składki (1 lub 2 chłopaków na drużynę na okres 5 m-cy). Dotyczy drużyn od II klasy szkoły podstawowej, okres do II klasy jest przeznaczony na obserwację.

STYPENDIUM SOCJALNE ustalanego pod kątem sytuacji materialnej rodziny – zwolnienie z płacenia składki całkowicie lub w części przy spełnieniu określonych kryteriów. Dotyczy wszystkich grup – ilość stypendiów ograniczona.

 

W procesie przyznawania stypendiów brane są pod uwagę różne czynniki:

 

 • zaangażowanie na treningach, czy zawodnik poprawnie wykonuje polecenia , czy czyni postępy , czy się stara, czy trenuje w domu,
 • frekwencja na treningach,
 • średnia ocen w szkole lub opinia wychowawcy,
 • zachowanie na treningach i nie tylko,
 • kultura osobista, koleżeńskość,
 • sytuacja materialna rodziny, ilość rodzeństwa, posiadanie pracy, itp. (podejście indywidualne do danej osoby)

 

Prosimy o zgłaszanie się osób, do trenera. Każda sprawa będzie rozpatrywana dyskretnie i indywidualnie.

 

 1. Kary.

 

W przypadku nie przestrzegania regulaminu będą wyciągane konsekwencje w postaci:

 • upomnienia,
 • czasowego odsunięcie zawodnika od udziału w treningach,
 • czasowego odsunięcia zawodnika od udziału w rozgrywkach,
 • w skrajnych przypadkach – wydalenia zawodnika z Akademii.

 

 

 1. Sponsoring.

 

Jeżeli, ktoś z rodziców znajdzie sponsora cała kwota będzie przeznaczona na drużynę, z którą związany jest rodzic. O przeznaczeniu pozyskanych środków decydują drużyny wg wewnętrznych ustaleń.

 

RODO

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r.) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane RODO – wchodzi w życie od dnia 25 maja 2018r.

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Resovia-Basket a osobami odpowiedzialnymi za dane wrażliwe są trenerzy poszczególnych grup wiekowych

 

 1. Dane osobowe uczestników (rodziców/opiekunów prawnych) pozaszkolnych zajęć sportowych będą przetwarzane dla potrzeb rekrutacji do danej sekcji sportowej działającej przy Stowarzyszeniu Resovia-Basket. Ich podanie jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa.

 

 1. Dane osobowe uczestników (rodziców/opiekunów prawnych) pozaszkolnych zajęć sportowych będą przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo Oświatowe (DZ. U. 20147, poz. 59 ze zm.).do końca okresu ich uczestniczenia w tych zajęciach (art. 160 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz.U.2017.0.59 ze zm.) a dane kandydatów nieprzyjętych – przez okres roku.

 

 1. Każdy uczestnik (rodzic/opiekun prawny) zajęć posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

 

 1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestników zajęć sportowych może zostać w każdym momencie wycofana.

 

 1. Odbiorcami danych osobowych uczestników pozaszkolnych zajęć sportowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

 

 1. Rodzic/opiekun prawny lub pełnoletni uczestnik zajęć ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

 1. Rodzic/opiekun wyraża zgodę na wprowadzenie moich danych i danych osobowych mojego dziecka (uczestnika pozaszkolnych zajęć sportowych) do bazy danych Stowarzyszenie Resovia-Basket w Rzeszowie oraz na ich przetwarzanie zgodnie z przepisami prawa.

Rodzic/opiekun wyraża zgodę na nieodpłatne utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku dziecka, w tym na stronie internetowej, w szczególności w formie zdjęć wykonywanych w poszczególnych sekcjach przez Stowarzyszenie Resovia-Basket w Rzeszowie bez konieczności każdorazowego zatwierdzania. Rozpowszechnianie może wystąpić wyłącznie w celu zgodnym z działalnością prowadzoną przez Stowarzyszenie Resovia-Basket w Rzeszowie na podstawie art. 81 ust. 1 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4.02.1994 r. (Dz. U. 2006 nr 90 poz. 631 z póź. zm.).

 

 

Scroll to Top